Kto musi zrealizować okresowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, mówi, że audyt energetyczny musi wykonać każde duże przedsiębiorstwo.

Dużym przedsiębiorcą (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców) jest firma, która w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła KTÓRYKOLWIEK z poniższych wskaźników:

>250

Zatrudnienie

>250 osób zatrudnionych.
Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia.

> 43 mln. €

Suma aktywów bilansu

>43 mln. € (~183,12 mln. zł) sumy aktywów bilansu dla roku obrotowego 2019.

> 50 mln. €

Roczny obrót netto

>50 mln. € (~212,93 mln. zł) rocznego obrotu netto dla roku obrotowego 2019.

%

zużycia energii

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi objąć minimum 90% zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.
Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Każde duże przedsiębiorstwo musi wykonywać audyt co 4 lata oraz pisemnie poinformować o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa Prezesa Urzędu regulacji Energetyki w terminie 30 dni. Sprawdź kiedy wykonałeś ostatni audyt i kiedy minie termin 4 lat.

Jeśli terminy nie zostaną dotrzymane, przedsiębiorstwu grozi kara do 5% rocznego obrotu. To kwota od 8,8 mln. zł (dla najmniejszych z dużych przedsiębiorstw) do ponad 4 mld. zł (dla tych największych z dużych przedsiębiorstw)..

Kara do 

%

rocznego obrotu

Oferowane przez nas audyty zawierają identyfikację przedsięwzięć, które mogą wziąć udział w mechanizmie białych certyfikatów, w funkcjonującej obecnie procedurze przetargowej i/lub w nowej formule mechanizmu białych certyfikatów, w których świadectwa efektywności energetycznej wydawane będą na wniosek.
Kliknij i zobacz narzędzia i standardy które wykorzystujemy przy realizacji projektu
  1. Wymagania Normy PN-EN ISO 50001:2018.
  2. Wymagania Normy PN-EN 16247-1 Audyty energetyczne: Wymagania ogólne.
  3. Wymagania Normy PN-EN 16247-5 Audyty energetyczne: Kompetencje Auditorów Energetycznych.
  4. DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.
  5. Ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą.

Dodatkowe informacje o audycie energetycznym przedsiębiorstwa

Według ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., właściciele dużych przedsiębiorstw są zobowiązani do zlecenia lub przeprowadzenia okresowego audytu energetycznego w swoich przedsiębiorstwach wg normy PN-EN 16247. Pierwszy audyt należało wykonać w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 1 października 2017 roku. Kolejne należy ponawiać raz na 4 lata. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.

Audyt przeprowadzony ma być przez podmiot niezależny od przedsiębiorcy, charakteryzujący się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym w przedmiotowej dziedzinie.
Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku – audyty energetyczne opierają się na następujących wytycznych:
audyt należy przeprowadzać na podstawie
aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
zawiera szczegółowy przegląd
zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo
powienien opierać się
o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta

Jak zamówić audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Raport z audytu energetycznego sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu.

Realizowany jest przez konsorcjum charakteryzujące się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym w myśl ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Liderem konsorcjum jest firma EIDOS a jej prezes, dr Marek Przychodzeń, chętnie podzieli się dalszymi informacjami.

Czas trwania jak również koszt realizacji audytu zależy od wielu parametrów dlatego też zachęcamy do kontaktu.

Działamy na terenie całego kraju.

Dr Marek Przychodzeń - Prezes EIDOS
Dr Marek Przychodzeń – Prezes Zarządu

Telefon: +48 784 601 018

eidos-logo-tagline-duzy3

 

Jeśli zostawisz dane do siebie, to my zadzwonimy.

Zgoda

2 + 7 =

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Eidos sp. z o.o. Więcej dowiesz się z naszych informacji RODO.

Audyt Efektywności Energetycznej

Audyt efektywności energetycznej

Opracowanie, zawierające zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Obszary audytu

  • audyt źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu
  • audyt energetyczny budynków i sieci przemysłowych
  • audyt elektroenergetyczny
  • audyt procesów technologicznych

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz.551 z późn. zm.) wprowadza system białych certyfikatów, stanowiący dodatkowy bonus finansowy dla podmiotów za zrealizowane lub realizowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej oraz efekt zachęty dla realizacji planowanych inwestycji proefektywnościowych.

EIDOS świadczy usługi wykonania audytów efektywności energetycznej oraz wypełnienia dokumentacji przetargowej i/lub wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej do URE dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zrealizowanych po 1 stycznia 2011 r.

Słowa kluczowe dla tego serwisu: audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, audyt energetyczny, audyt energetyczny cena, audyt energetyki czas trwania, efektywność energetyczna, ISO 50001, audyt obowiązkowy, obowiązkowy audyt energetyczny, PN-EN 16247, ustawa o efektywności energetycznej, URE, Urząd Regulacji Energetyki

Pin It on Pinterest

Share This